Музейн бэлэг дурсгалын дэлгүүрт бараа борлуулах, шимтгэл тооцох журам