Олдвор, эд өлгийн зүйлийг музейд хандивлах болон худалдахад бүрдүүлэх баримт бичиг